Letovice.cz - Registr firem

Podmínky provozovatele
Všeobecné podmínky

Provozovatelem služby je ZEPOR spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno oddíl C, vložce číslo 74933 pod identifikačním číslem 29358132. Dále jen "provozovatel".

Provozovatel poskytuje službu záznam v registru firem. Tato služba je dostupná na internetové adrese www.letovice.cz. Dále jen "služba".

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát uživatelem služby(dále jen „uživatel“).

Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz nabízené služby uživateli a závazek uživatele je za tuto službu platit poplatky podle stanovené ceny provozovatele.

K objednání služby ze strany uživatele dojde na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře prostřednictvím sítě internet, nebo jinou elektronickou cestou, případně osobním jednáním.

Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje uživatel svůj závazek řídit se těmito všeobecnými podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.letovice.cz.

Smluvní vztah založený dle těchto všeobecných podmínek vzniká mezi smluvními stranami okamžikem schválení zaslaného a řádně vyplněného registračního formuláře uživatele ze strany provozovatele služby a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci uživatele, pokud se může odůvodněně domnívat, že uživatel porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:


 • obsah porušuje zákony ČR nebo je v rozporu s dobrými mravy
 • obsah poškozuje dobré jméno provozovatele
 • v obsahu se nachází odkaz na komerční služby, popřípadě link farma (stránka vytvořena za účelem odkazovaní na jiné stránky)
 • uživatel poruší tyto všeobecné podmínky
 • uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele
 • uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
 • v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek provozovatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrvávání hackerských útoků apod.)
 • stránky uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazujíUživatel byl seznámen se všemi vyplněnými částmi registračního formuláře a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Uživatel má právo přístupu ke svým údajům uvedených při registraci a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na provozovatele obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adresu letovice@letovice.cz.

Uživatel při registraci uděluje souhlas se zpracováním registračních údajů. Udělením se rozumí vyplnění souhlasu s těmito podmínkami - zaškrtnutí v registračním formuláři.

Tím uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.).

Souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat a to písemným prohlášením, doručeným na adresu provozovatele.

Provozovatel je autorem samotné služby.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:


 • kopírovat, stahovat a šířit obsah provozovatele či jiných uživatelů bez jejich svolení
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit
 • zasahovat do bezpečnosti služby
 • využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů

Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat. Za zneužití se považuje zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání (obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let -erotický obsah stránek šíření obsahu), který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného uživatele či provozovatele
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům
 • narušování možnosti užití služby jinému uživateli
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.letovice.cz
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka
 • úmyslně přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby


Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby uživatelem.

Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak provozovatel neodpovídá za porušení práva uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou.

Zejména provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi uživatelem a třetí osobou.

Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za • obsah internetových stránek patřící třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.letovice.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.letovice.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.letovice.cz
 • obsah umístěný na internetové stránky www.letovice.cz bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit
 • nekompatibilitu www.letovice.cz s koncovým zařízením, softwarem uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.letovice.czProvozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit všeobecné podmínky.
Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platnými cenami, které jsou zveřejněny na stránkách provozovatele.

Snahou provozovatele je maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2011